Mapové podklady a katastr nemovitostí

Mapové podklady

Vyhotovení mapových podkladů se provádí jako součást územního či stavebního řízení. Jedná se o zaměření skutečného stavu terénu tak, aby architekt nebo projektant mohl provést umístění a stavby do terénu včetně všech náležitostí. Nutnou součástí je přesná formulace požadavků projektanta na výsledný tvar mapových podkladů pro projekt. Mapové podklady vyhotovené ve formě 2D (rovinné zobrazení povrchu) nebo ve 3D (prostorové zobrazení povrchu vyjádřené digitálním modelem terénu) jsou základním kamenem pro umístění stavby a řešení návazných vztahů.

Mapové podklady, doplněné o zákres podzemních sítí, případně o zákres vlastnických hranic, mohou též sloužit jako základní mapy územního celku.

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis jejich polohové a geometrické určení.

V katastru nemovitostí se evidují :
- stavby stanovené zvláštním předpisem
- rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory
- byty a nebytové prostory
- budovy
- pozemky v podobě parcel

Pozemek, budova či jiný předmět katastru nemovitostí je označen parcelním číslem, zapsán na listu vlastnictví a zobrazen v mapě katastru nemovitostí.

Pokud nastane situace, kdy je třeba změnit zákres v mapě katastru nemovitostí, je potřeba vyhotovit geometrický plán.