Geometrický plán pro případ že na pozemku nebo jeho části dojde ke změně, kterou je nutné zapsat v katastru nemovitostí

Geometrický plán

Geometrický plán se vyhotovuje v případě, že na pozemku nebo jeho části dojde ke změně, kterou je třeba zapsat v katastru nemovitostí a zakreslit do katastrální mapy. Geometrický plán je pouze návrhem, po jeho vyhotovení se v katastru nemovitostí nic nemění, geometrický plán je uložen v dokumentaci katastrálního úřadu. Geometrický plán se musí stát součástí listiny (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, rozhodnutí o změně způsobu využití ...), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Tato smlouva potom musí být podána na katastrální úřad se žádostí na zápis.

Geometrický plán může řešit najednou i více změn. Vždy je ale nutné mít na paměti účel, pro který bude GP sloužit.

Tvorba geometrického plánu je poměrně časově náročná, proto je dobré objednat geometrický plán v dostatečném časovém předstihu.

Pro jednoznačné zadání objednávky je potřeba vždy uvést název katastrálního území a parcelní číslo pozemku.

Také nám pomůžou jakékoliv podklady, snímky z mapy katastru nemovitostí (pokud je máte), starší geometrické plány, informace o starých hraničních kamenech apod.

Pokud nevíte, jaký druh geometrického plánu budete potřebovat, nebo jak řešit Váš konkrétní případ, nabízíme Vám komplexní služby.

Geometrický plán : - vyznačení budovy, vyhotovuje se v případě dokončené výstavby (viz. A)
- vyznačení rozestavěné stavby, vyhotovuje se v případě, že stavebník potřebuje čerpat hypoteční úvěr (viz. B)
- rozdělení pozemku, vyhotovuje se v případě, kdy chce dosavadní vlasdtník pozemku prodat, darovat část pozemku (viz C)
- vyznačení věcného břemene, vyhotovuje se v případě, kdy je potřeba zajistit např. průchod pozemkem, přístup k domu, narušené vedení inženýrských sítí ...
- doplnění pozemku ze zjednodušené evidence (viz D)

A Může se jednat o přístavbu (pokud se změnil půdorys stavby), novostavbu, nebo i o stavbu, která v době svého vzniku nebyla do katastru nemovitostí zapsána. Tento GP se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem.
Záznamem k podání na katastrální úřad je potřeba :
- žádost o záznam novostavby do katastru nemovitostí
- kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci (úředně ověřená kopie)
- jedno paré geometrického plánu
- doklad o přidělení čísla popisného, či evidenčního (pokud bylo přiděleno)

B Pokud stavebník chce požádat peněžní ústav o hypoteční úvěr, potřebuje mít zapsanou v katastru nemovitostí rozestavěnou stavbu. Geometrický plán je možno vyhotovit ve chvíli, kdy je zřejmá dispozice prvního nadzemního podlaží. Tento GP se zapisuje záznamem.
Záznamem k podání na katastrální úřad je potřeba :
- žádost o záznam rozestavěné stavby
- jedno paré geometrického plánu
- stavební povolení s doložkou právní moci (úředně ověřenou kopii)
- čestné prohlášení vlastníků

C Vyhotovuje se v případě, kdy vlastník pozemku chce prodat nebo darovat část svého pozemku. Tento GP je potom nedílnou součástí kupní či darovací smlouvy a musí vní být citován. Tento GP se do katastru zapisuje vkladem.
Vkladem k podání na katastrální úřad je potřeba :
- 500 Kč kolek
- žádost o vklad
- kupní smlouva s geometrickým plánem (počet GP = počet vlastníků smlouvy + 2)
- souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku
- další listiny podle konkrétní situace

D Jedná se o doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený doposud ve zjednodušené evidenci, který není zobrazen v mapě katastru nemovitostí. To jsou pozemky, které jsou zakresleny v mapě bývalého pozemkového katastru a byly sloučeny do honů. Geometrickým plánem dostane pozemek nové parcelní číslo, ale především bude nově v terénu vytyčen a bude také přesně určena jeho výměra. Tento GP se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem.
Záznamem k podání na katastrální úřad je potřeba :
- žádost
- jedno paré geometrického plánu
- nabývací titul (úředně ověřenou kopii) - kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví